รูปแบบหน่วยงานที่ให้บริการ
บ้าน
บริษัท/ห้างร้าน
โรงแรม/หอพัก
โรงงาน
เลือกใช้บริการ CYP GUARD
บริษัทจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย เข้าบริการพื้นที่ตลอดสัญญาว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมั่นใจได้ว่าทุกวันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ความปลอดภัยแน่นอน
บุคลิกภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
บริษัทมีเครื่องแบบ รปภ. ที่สวยงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบริษัท เจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกคนจะต้องแต่งเครื่องแบบครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด
อุปกรณ์มาตรฐานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
1.เครื่องแบบ พนักงานรักษาความปลอดภัย ตามที่บริษัทฯ กำหนด

2.ไฟฉายแบบพกพา

3.วิทยุสื่อสาร

4.กระบองไฟจราจร

5.สมุดจด / ปากกา

6.เสื้อสะท้อนแสง

7.เสื้อกันฝนและ รองเท้าบู๊ท

อุปกรณ์เสริมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่

1.จักรยานสายตรวจ จำนวน 6 คัน (ตามแต่ละพื้นที่)

2.GUARD SCAN จำนวน 1 ชุด

3.สมุดรายงานเหตุการณ์ประจำวัน (ทุกจุดรักษาการณ์)

4.สมุดบันทึกการเข้า – ออก ยานพาหนะ

มีอุปกรณ์ตรวจสอบการทำงาน
การดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
1.การสับเปลี่ยนพนักงาน ผู้ว่าจ้างสามารถทำได้ ตลอดปีสัญญาวา่จ้าง บริษัทฯ จะดำเนินการสับเปลี่ยนให้ทันที ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ผู้ว่าจ้างร้องขอ

2.บริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้า ประสานงานตามความต้องการของท่านหรืออย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง หรือมากกว่านั้น กรณีมีเหตุปกติ

3.จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ คอยตรวจสอบการทำงาน ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

4.อุปกรณ์การทำงาน บริษัทฯ จะนำมาประกอบเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของพนักงานรักษาความปลอดภัย

การฝึกอบรม

ภาคทฤษฎี
1.ความรู้เกี่ยวกับสายงานการบังคับบัญชาต้องเป็นผู้มีระเบียบวินัย

2.ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและระเบียบข้อบังคับในการทำงาน

3.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น

4.การใช้เครื่องมือสื่อสาร และการใช้รหัสสื่อสารในการติดต่อ

5.หลักการจัดการจราจรเบื้องต้น และการใช้สัญญาณมือ

6.เทคนิคการสังเกต ตำหนิ รูปพรรณผู้ต้องสงสัย

ภาคปฏิบัติ
1.ฝึกให้มีความอดทนต่อสภาวะการกดดัน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความจำเป็นในสายอาชีพนี้

2.ฝึกการต่อสู้ การตรวจค้น และการจับกุม ในกรณีตรวจพบคนร้ายหรือผู้ต้องสงสัย

3.ฝึกการใช้อาวุธประจำกาย

4.การระงับและป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงเบื้องต้น และการแจ้งเหตุเพลิงไหม้

5.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการแจ้งเหตุฉุกเฉินต่อชีวิต

CYP group

เว็บไซต์ในเครือซีวายพี กรุ๊ป

ซีวายพี สไลด์ออน 24 ชม.

เว็บไซต์ในเครือ