รับสมัครงาน
รายละเอียดการรับสมัครงาน addสมัครงาน
การคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติหน้าที่ พนักงานรักษาความปลอดภัย

1.เพศชาย อายุระหว่าง 20-55 ปี สูง 160 ซม. หรือ หญิงอายุระหว่าง 20-40 ปี สูง 155 ซม.ขึ้นไป

2.วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ ผู้ที่มีประสบการณ์การ ปฏิบัติ งานด้านการรักษาความปลอดภัยมาก่อน

3.ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา หรือคดีร้ายแรง โดยทางบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบประวัติ พนักงานทุกคนจากฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4.ต้องมีบุคคลค้าประกันที่เชื่อถือได้และมีถิ่นฐานที่อยู่ที่แน่นอน

5.ได้รับการซักประวัติของภาวะโรคประจำตัวและตรวจร่างกายโดยแพทย์ว่าเป็นผู้ที่มี สภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำางานรักษาความปลอดภัย

6.ต้องผ่านการทดสอบร่างกายและสัมภาษณ์จากคณะกรรมการของบริษัทฯ และลง ความเห็นว่าเหมาะสมกับการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

7.ต้องไม่ติดยาเสพติด การพนัน และโรคติดต่อที่สามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้

CYP group

เว็บไซต์ในเครือซีวายพี กรุ๊ป

ซีวายพี สไลด์ออน 24 ชม.

เว็บไซต์ในเครือ